Jak powstają pie­przyki?

Poja­wia­jąca się zmiana barw­ni­kowa (mela­lo­cyn­towa) na skó­rze, nazy­wana jest rów­nież pie­przykiem i może osią­gać różne roz­miary i kształty. Pow­sta­wa­nie pie­przy­ków, jest zależne od jego rodzaju. Pojawiające się na ludz­kim ciele pie­przyki określa się, jako wro­dzone oraz nabyte. Nabyte, poja­wiają się naj­czę­ściej z powodu pro­mie­nio­wa­nia ultra­fio­le­to­wego. Czym jest pie­przyk i jak powstaje?

Skąd się biorą pie­przyki?

Pie­przyki poja­wiają się na skórze w wyniku promieniowania ultra­fio­le­to­wego, oddzia­ły­wu­ją­cego na skórę, które sprzyja roz­mna­ża­niu się komó­rek barw­ni­ko­wych. Zazwy­czaj nie są groźne dla zdro­wia, będąc przy tym aspek­tem wizu­al­nym. Pra­wi­dłowe roz­po­zna­nie, pozwala jed­nak na szybką iden­ty­fi­ka­cję postę­pu­ją­cej cho­roby, jaką jest czer­niak zło­śliwy.

Jakie rodzaje pie­przy­ków wyróż­niamy?

Rozpoznawanie typów pie­przy­ków, które poja­wiają się na skórze z pew­no­ścią pomaga w szyb­kiej kon­sul­ta­cji i dia­gno­zie nie­po­ko­ją­cych obja­wów. Szcze­gól­nie, gdy na ciele poja­wia się ich bar­dzo dużo, warto na bie­żąco je oglą­dać. W rodza­jach pie­przy­ków wyróż­nia się:

  • Barw­ni­kowo łagodne, które mogą być wro­dzone i roz­wi­jać się w trak­cie wzro­stu, nie są groźne dla zdro­wia),
  • aty­powe (mają asy­me­tryczny kształt, czę­ściej mogą powo­do­wać cho­robę)
  • pła­skie (plamki na ciele w brą­zo­wych odcie­niach, zazwy­czaj nie są groźne dla zdro­wia)
  • błę­kitne (zabar­wie­nie nie­bie­sko-czarne pie­przyka, może poja­wiać się już w dzie­ciń­stwie)
  • Spitz (czer­wone, twarde i okrą­głe)

Kon­sul­ta­cja lekar­ska z pie­przykiem

Nie­po­ko­jące objawy wokół pie­przy­ków, mogą wska­zy­wać na zmiany cho­ro­bowe. Konieczne trzeba udać się do leka­rza, pod­czas zauwa­że­nia obja­wów takich jak:

  • swę­dze­nie,
  • krwa­wie­nie,
  • powięk­sze­nie się,
  • zgru­bie­nie,
  • zaczer­wie­nie­nie,

Dokładne okre­śle­nie rodzaju zna­mion na ciele, powinno być okre­ślone przez leka­rza pierw­szej pomocy lub der­ma­to­loga. Lekarz także na pod­sta­wie badań i obser­wa­cji, może zade­cy­do­wać o usu­nię­ciu zna­mie­nia.