Pieprzyki z wyrastającymi włosami

Poja­wia­jące się włosy na pie­przy­kach to pro­blem, który może skut­ko­wać uszko­dze­niem struk­tur zna­mie­nia i roz­wi­nię­cia się stanu zapal­nego. Nieu­mie­jętne usu­wa­nie wło­sów, podraż­nia pie­przyk, który rege­ne­ru­jąc się, wytwa­rza wię­cej barw­nika. Czym grozi samo­dzielne usu­wa­nie wło­sów z pie­przyka? Jak usu­nąć nie­este­tyczny pro­blem?

Skutki wyni­ka­jące z usu­wa­nia wło­sów z pie­przyków.

Wyry­wa­jąc, goląc lub depi­lu­jąc wło­ski wyra­sta­jące ze zmian barw­ni­ko­wych, może dojść do sytu­acji, gdy pie­przyk zosta­nie uszko­dzony. Rege­ne­ra­cja uszko­dzo­nego lub zdra­pa­nego pie­przyka może wywo­łać stan zapalny lub z powodu nadmier­nej ilo­ści wytwa­rzanego pig­mentu, zmie­nić swoją począt­kowo nie­groźną zmianę w stan nowo­two­rowy. Czer­niak jest nowotworem złośliwym skóry i wystę­puję przede wszystkim pod posta­cią pie­przyków. Jeżeli samo­dziel­nie usu­wamy wło­ski z pie­przyków, warto robić to w spo­sób ostrożny, przy­ci­na­jąc wyra­sta­jący włos. Nie­este­tyczny wygląd pie­przyka, jak także wypu­kła jego powierzch­nia, może być prze­słanką do usu­nię­cia pie­przyka.

Usu­wa­nie pie­przyków z wło­sami

Usu­wa­nie pie­przyków, zawsze powinno być poprze­dzone wizytą u der­ma­to­loga, który dokład­nie oceni aktu­alny stan zna­mie­nia barw­ni­ko­wego. Moż­liwe metody usu­nię­cia nie­este­tycz­nego pie­przyka to usu­nię­cie chi­rur­giczne i lase­rowe. Chi­rur­gicz­nie usu­nię­cie pie­przyka, pozwoli na wysła­nie wycię­tego mate­riału do bada­nia histo­lo­gicz­nego oraz w razie potrzeby lekarz jest w sta­nie okre­ślić zapas zmie­nio­nego cho­ro­bowo miej­sca. Zabieg ten jest w pełni bez­pieczny i wyko­ny­wany przez chi­rurga. Po chi­rur­gicz­nym usu­nię­ciu może powstać bli­zna w miej­scu loka­li­za­cji pie­przyka, którą po cał­ko­wi­tym wygo­je­niu można usu­nąć. Lase­rowe usu­wie zmian skór­nych, moż­liwe jest w przy­padku pie­przyka cał­ko­wi­cie zdro­wego, poprzed­nio zba­da­nego przez leka­rza. Laser wypala komórki barw­ni­kowe, co sprzyja usu­nię­ciu nie­po­żą­da­nych zmian. Usu­nię­cie w ten spo­sób zmiany, nie pozo­sta­wiają blizn, ale także nie usu­wają cebu­lek wyra­sta­jących wło­sów. Pod­czas wystę­po­wa­nia prze­szka­dza­ją­cych wło­sów na twa­rzy, można rów­nież wyko­nać usu­nię­cia owło­sie­nia lase­rowo, inną metodą, po cał­ko­wi­tym wygo­je­niu się pie­przyka.

Każdy zabieg, który inge­ruję w wygląd pie­przyków i skóry powi­nien być skon­sul­to­wany z leka­rzem der­ma­to­lo­giem. Nieu­mie­jętne usu­wa­nie pie­przyków i wło­sów na nich wystę­pu­ją­cych, mogą skut­ko­wać poja­wie­niem się nowo­tworu zło­śli­wego skóry – czer­niaka.