Mity na temat czerniaka

Czer­niak jest nowo­two­rem zło­śli­wym skóry, wystę­pu­ją­cym pod posta­cią zmian skór­nych. Naj­czę­ściej spo­ty­kaną formą czer­niaka jest trans­for­ma­cja zmian barw­ni­ko­wych, nazy­wa­nych także pie­przy­kami. Spo­łe­czeń­stwo jest coraz bar­dziej świa­dome zagro­żeń wyni­ka­ją­cych z nad­pro­duk­cji barw­nika w skó­rze i wystę­po­wa­niem nowo­two­rów. Wraz z uświa­da­mia­niem powie­lane są również mity na temat czer­niaka.

Czer­niak – Mity

Mitów na temat czer­niaka jest wiele. Spo­wo­do­wane jest to zwięk­szona świa­do­mo­ścią i dba­ło­ścią o wła­sne zdro­wie i tra­fia­niem na sprzeczne infor­ma­cje. Poni­żej znaj­duję się 5 naj­czę­ściej spo­ty­ka­nych mitów na temat nowo­tworu skóry – czer­niaka

MIT 1 – Nie­bez­pieczne są tylko duże pie­przyki

Każda zmiana barw­ni­kowa może prze­kształ­cić się w nowo­twór znany pod posta­cią czer­niaka. Niezależnie od typu pie­przyka, czy jest to zna­mię nabyte, wro­dzone, jak także jego wiel­ko­ści. Czę­ściej ule­ga­ją­cym zezło­śli­wie­niu pie­przy­kami są nie­wiel­kie i pła­skie zna­miona. Konieczna jest wizyta u leka­rza der­ma­to­loga, gdy wyka­zuję zmiany cho­ro­bowe, takie jak swę­dze­nie, nagły roz­rost oraz krwa­wie­nie.

MIT 2-Czer­niak ma zawsze czarny kolor

Pie­przyki przy­bie­rają różną formę w zależ­no­ści od ich koloru, wiel­ko­ści, jak i struk­tury. Czer­niak jest wytwa­rzany przez pro­mie­nio­wa­nie UV i prze­by­wa­nie na słońcu, ale na jego występowanie wpływają również inne czynniki. Doty­czyć mogą zmian hor­mo­nal­nych i dziedziczenia genetycznego. Przez roz­kład barw­nika może przy­bie­rać odcie­nie czarne, jasno­brą­zowe czy nie­bie­skie. Zło­śli­wość zmiany ustala lekarz, który iden­ty­fi­kuję pie­przyk poprzez czyn­niki takie jak, asy­me­tria, wiel­kość, postę­po­wa­nie zmiany.

MIT 3-Podej­rzane zna­miona można usu­wać lase­rowo

Podej­rzane zna­miona nie powinny być usu­wane lase­rowo, ponie­waż wystę­puję wyso­kie praw­do­po­do­bień­stwo niewykry­cia nowotworu w jego wczesnym sta­dium. Usu­nię­cie zmiany w dany spo­sób wyklu­cza także moż­li­wość wyko­na­nia bada­nia histo­pa­to­lo­gicz­nego, które pomaga okre­ślić czy pie­przyk jest czer­niakiem. Podej­rzane zmiany powinny być usu­wane przede wszyst­kim chi­rur­giczne, aby mieć pew­ność usu­nię­cia wszyst­kich komó­rek barw­ni­ko­wych, które mogą zostać na brze­gach zna­mion.

MIT 4-Pie­przyki można usu­nąć tylko jeżeli mają cha­rak­ter nowo­two­rowy

Pie­przyki, które mają cechy czer­niaka, trzeba usu­nąć, aby zapo­biec roz­wo­jowi cho­roby, ze wzglę­dów zdro­wot­nych. Ist­nieją jed­nak inne prze­słanki pozwa­la­jące na usu­nię­cie zmian. Lekarz der­ma­to­log może pod­jąć decy­zję o usu­nię­ciu zna­miona z powo­dów este­tycz­nych oraz wystę­po­wa­nia w miej­scu, które jest nara­żone na uszko­dze­nia oraz znaczne pro­mie­nio­wa­nie sło­neczne.

MIT 5-Czer­niak jest nowo­two­rem nie­ule­czal­nym

Wykryty w odpo­wied­nim cza­sie czer­niak, jest w 100% ule­czalny. Kom­pli­ka­cje poja­wiają się w przy­padku prze­rzu­tów komó­rek nowo­two­rowych na węzły chłonne, dla­tego też tak ważna jest odpo­wied­nia pro­fi­lak­tyka zmian poja­wiających się pod posta­cią pie­przyków. Po zabiegu usu­nię­cia pie­przyka uzupełnia się leczenie odpo­wied­nimi bada­niami i w przy­padku zmie­nio­nych prze­rzu­towo węzłów chłon­nych, wpro­wa­dza się lecze­nie uzu­peł­nia­jące.